Право

Право е проект на Юстиция за научни статии по право.

Право и информация за всичко ново в съдебната система, законите, наредбите, правилниците.

Поради сложността на отношенията, които регулира, правото се подразделя на:

  • публично и частно – разграничение с оглед характера на целите и интересите, които регулира – дали те имат публичен или частен характер;
  • материално и процесуално – най-общо материалното право определя вида, характера и значимостта на благата, които регулира, а процесуалното е способът, начинът и редът на реализацията му в съдебното правораздаване;
  • вътрешно и международно – вътрешното е системата от правила и норми за поведение, приети от една страна, разпростираща се със суверенитета на държавната ѝ власт, а международното се отнася до международната общност като такава, включваща съгласуваната правна воля на държавите;
  • субективно и обективно – обективно е правото като съвкупност от правни норми, правният ред и т.н.; субективното е гарантираната и позволена от обективното право възможност на правния субект за действия или бездействия, посредством собствения си правен интерес;
  • като правната наука изучаваща правните норми и принципи;
  • като правна система;
  • като източник на правото;
  • като справедливост и др.

To e система от правила се прилага от съвкупност от институции и подлежи на принудително осъществяване, на тях се подчинява всяко едно правно общество. To придава форма на политикатаикономиката и обществото по различни начини и служи като основен социален медиатор за регулиране на отношения между хората. Правните системи на страните по света могат най-общо да бъдат разделени на две основни групи – континентално (романо-германско) право и общо право.