Начало Условия за ползване

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ НА Сдружение “Български юридически комитет – защита на гражданите с правни средства“

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете и мобилните приложения на Сдружение “Български юридически комитет – защита на гражданите с правни средства“ (наричано по-долу само “БЮК”). Интернет сайтове и мобилни приложения на Сдружение “Български юридически комитет – защита на гражданите с правни средства“ са Iustitia.bg; balgarianovinite.com ; petarnizamov.com (“Сайтовете”) и мобилните приложения “Журналистически разследвания” (“Приложения”). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Сдружение “Български юридически комитет – защита на гражданите с правни средства“, с който получавате правото да използвате услугите на сайтовете и мобилните приложения за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта или мобилното приложение и “БЮК”. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците/мобилните приложения, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете и мобилните приложения на “БЮК”.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете и мобилните приложения, наричани занапред в този документ и само “сайта” или “приложението”, единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форумите на “БЮК”. “БЮК”не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на “БЮК”.

“УСЛУГА/и” на сайта включват:

 • достъп до предоставяните през уеб браузър или мобилно приложение информационни ресурси/данни на сайта/приложението;

 • участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

 • създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта/приложението, както и за участие в мрежата потребители на сайтовете на “БЮК” id.iustitia.bg;

 • получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта/приложението.

“ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което “БЮК”се намира в договорни отношения и от името на което “БЮК” има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Потребители на сайта/приложението, които са дали съгласието си за това.

“ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

“ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права

 1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта/приложението са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 2. Creative commons. Част от материалите на сайта/приложението могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.

 3. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на “БЮК”. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от “БЮК”. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

IV. Поверителност

“БЮК” е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайтовете и приложенията ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

“БЮК” може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта/приложението на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани.
Данните ви се използват за целите на Директния маркетинг само ако изрично сте дали съгласието си за това при регистрацията си или чрез промяна на настройките в профила си.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на сайтовете и приложенията, Декларацията за поверителност или Правилата за ползване на форумите.

V. Органичаване на отговорността

“БЮК” прави всичко възможно за да поддържа на сайта и приложенията си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. “БЮК” не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт/приложение. Цялата информация на сайта/приложението се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. “БЮК” полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

“БЮК” не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт/приложение.

“БЮК” не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт/приложение съдържа препратки.

“БЮК” има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта/приложението.

VI. Услуги, изискващи регистрация

“БЮК” си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

 • Достъп до статиите в архивите на petarnizamov.bg и balgarianovinite.bg, които са по-стари от 2 месеца от датата на публикуването им в съответното онлайн издание;

 • Коментиране под статиите, които са ограничени за коментиране от регистрирани потребители. Това са всички статии от Iustitia.bg, petarnizamov.com; balgarianovinite.com. Коментирането под статии изисква потребителят да спазва Правилата за ползване на форумите на “БЮК”.

 • Регистрация за получаване на бюлетини на изданията на “БЮК”

 • Препоръчване на статия
 • Гласуване за анкета
 • Оценка/докладване на коментар
 • Гласуване за дебат
 • Предложение на тема/кауза/дебат/анкета
 • Препоръчване на обява за работа
 • Публикуване на обява за работа
 • Изпращане на новина/галерия за публикуване
 • Изпращане на комикс за публикуване
 • Препоръчване на комикс
 • Препоръчване на ресторант
 • Изпращане на лично съобщение
 • Следване/отбягване на друг потребител
 • Участие в игри с награди

Извън случаите, продуктите и услугите, за които се изисква плащане, потребителите имат възможност да получат безплатен и пълен достъп, до секциите от сайта/приложението, изискващи регистрация, след като създат свой индивидуален потребителски профил.

В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия и Правилата за ползване на форумите на “БЮК”.

“БЮК” си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на Правилата за ползване на форумите на “БЮК”.

На всеки 18 месеца от началната дата на регистрацията на потребителя “БЮК” ще напомня на потребителя да осъвремени информацията в профила си.

“БЮК” си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта/приложението.

VII. Услуги изскващи плащане
“БЮК” предоставя достъп до части от или цели свои продукти и услуги срещу заплащане. Това са:
-Четене на повече от 10 статии за 30 календарни дни в сайта Iustitia.bg
-Приложението за мобилни телефони “Журналистически разследвания”
-Приложението за мобилни телефони “Журналистически разследвания”
-Използване на инструмента с финансова информация за фирми КАПИ на сайта Iustitia.bg
-Четене на изданията от секцията Библиотека на сайта Iustitia.bg , които не са маркирани, като такива със свободен достъп
– Неограничен достъп до инструмента KReader на сайта Iustitia.bg

VIII. Промени

“БЮК” си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта/приложението, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Съвета на директорите на “БЮК” и влизат в сила считано от 04.05.2018 г., изменени, считано от 23.01.2023 г.

************** НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР ПОД СТАТИЯТА **************

Юстиция - журналистически разследвания, анализи, най-важното и най-новото, съдържание и новини от българия и света, фронтално, видео,

Разгледайте нашия ОНЛАЙН МАГАЗИН като НАТИСНЕТЕ ТУК.

За внос от целия Свят на СТОКИ НА ЕДРО, свържете се с нашата АГЕНЦИЯ ЗА ВНОС НА СТОКИ (Buying Import Office IUSTITIA) като НАТИСНЕТЕ ТУК
Изберете нашите специалисти за висококачествени софтуерни услуги :
Можете да поръчате от ЮСТИЦИЯ онлайн изработка и поддръжка на уеб сайтове и онлайн магазини, DEV и ИТ (IT) поддръжка, SEO оптимизация за високо класиране в Google и дигитален маркетинг като НАТИСНЕТЕ ТУК

НИЕ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ВАШИЯТ ПАРТНЬОР ЗА ОНЛАЙН УСПЕХ

Вижте нашите треньори като НАТИСНЕТЕ ТУК. Изработване на персонални хранителни и тренировъчни режими, хранителни добавки, витамини и суплементи за добри резултати за професионални спортисти, както и за любителите на добра фигура и тонус.

Разгледайте обявите и офертите ЗА ПРОДАЖБА и ПОД НАЕМ на нашата АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.

При нас можеш и да РЕЗЕРВИРАШ ОНЛАЙН Хотели и Ваканционни жилища в България и чужбина

Редакцията на "ЮСТИЦИЯ" се извинява за евентуално допуснати неточности в разследванията на ЮСТИЦИЯ.БГ.

Засегнатите лица имат право на отговор.

Последвайте ЮСТИЦИЯ в Google Новини

Най-интересните РАЗСЛЕДВАНИЯ слушайте в подкаста на ЮСТИЦИЯ в SpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

Следвайте ни и в Инстаграм